VIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2007r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania, interpelacje radnych.

6. Projekt uchwały RM w spr. procedury uchwalania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego.

7. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XLVI/276/2006 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Miasto w przedszkolach miejskich, wykraczające poza obowiązujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

8. Projekt uchwały RM w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Sokołowa Podlaskiego.

10. Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sokołów Podlaski”

11. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonych kontroli.

12. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej.

13. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Miejskiej.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Sesji