XLIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 7 kwietnia 2006 (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. przeprowadzenia lokalnego referendum w zakresie przejęcia za odpłatnością przez Miasto Sokołów Podlaski obowiązku właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy nieruchomości w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

7. Projekt uchwały RM w spr. szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski.

8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego w prawo własności tych nieruchomości.

9. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Burmistrza Miasta do podjęcia działań zmierzających do opracowania badań i analiz dla potrzeb rynku pracy.

10. Informacja nt. sytuacji Cukrowni „Sokołów” i zamierzeń Zarządu Spółki w zakresie zagospodarowania nieruchomości.

11. Diagnoza możliwości pozyskania środków do budżetu Miasta ze źródeł zewnętrznych.

12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

13. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Sesji.