Nagłówki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego uprzejmie informuje i przypomina Mieszkańcom Miasta o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 1996r. Nr 132, poz. 622).

Ustawa ta nakłada na:

· właścicieli nieruchomości

· współwłaścicieli nieruchomości

· użytkowników nieruchomości

· jednostki organizacyjne i osoby posiadające w zarządzie lub użytkowaniu nieruchomości

· kierowników budów na terenie budów

· inne osoby władające nieruchomościami

OBOWIĄZEK

· uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

· wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

· przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

· zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz pozbywania się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Osoby nie wykonujące obowiązków określonych wyżej będą podlegały karze grzywny według przepisów Kodeksu wykroczeń.

/-/ Burmistrz

Bogusław Karakula