Czyste Miasto – referendum lokalne

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego! Obecne opłaty za wywóz nieczystości stałych ponoszone przez mieszkańców osiedli wielorodzinnych Sokołowa Podlaskiego, w zależności od spółdzielni, kształtują się w przedziale od 2,50 do 8,20 zł na osobę/miesiąc. Przewidywana cena za wywóz odpadów komunalnych w 2005 r., po pomyślnym przebiegu referendum, zawierała się będzie w przedziale pomiędzy 2,20 a 2,50 na osobę/miesiąc. 13 czerwca 2004 głosujmy na tak!

W związku z występowaniem na terenie naszego miasta przypadków podrzucania odpadów komunalnych do kontenerów na terenach osiedli bloków wielorodzinnych (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz STBS), koszy ulicznych, terenów zieleni miejskiej i niezagospodarowanych działek tworząc dzikie wysypiska śmieci Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim podjęła w dniu 29 marca 2004 r. uchwałę sprawie przeprowadzenia lokalnego referendum w zakresie przejęcia za odpłatnością przez Miasto Sokołów Podlaski obowiązku właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy nieruchomości w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Termin przeprowadzenia referendum ustalony został na dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego, t.j. 13 czerwca 2004

Obecnie mieszkańcy budynków administrowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy STBS wnoszą opłaty za wywóz śmieci administratorowi. Uzbrojenie w urządzenia do zbierania odpadów i częstotliwość ich opróżniania przez PUIK na posesjach indywidualnych ocenia się na około 25%. W celu uregulowania tej sprawy dla wszystkich mieszkańców, za najbardziej skuteczny sposób uznano przejęcie przez Miasto Sokołów Podlaski za odpłatnością obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Po wprowadzeniu tej opłaty:

  • nie będzie podrzucania śmieci do kontenerów na terenach osiedli bloków wielorodzinnych (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz STBS), koszy ulicznych, terenów zieleni miejskiej i na obrzeża miasta (dzikie wysypiska śmieci),
  • odpady będą wywożone z każdej posesji według miesięcznego harmonogramu, a więc czas i trasy przejazdu „śmieciarki” będą krótsze co spowoduje obniżenie ceny wywozu,
  • ułatwiony będzie wywóz śmieci dla mieszkańca,
  • pobierana opłata będzie wynikać z przeprowadzonego przetargu, który wyłoni oferenta proponującego najbardziej korzystną cenę wywozu i utylizacji 1 m3 śmieci na terenie naszego miasta.

Uregulowanie systemu wywozu śmieci w sposób jednolity dla wszystkich mieszkańców naszego miasta pozwoli obniżyć koszty wywozu 1 m 3 wywozu śmieci.
Obecne opłaty za wywóz nieczystości stałych ponoszone przez mieszkańców osiedli wielorodzinnych Sokołowa Podlaskiego, w zależności od spółdzielni, kształtują się w przedziale od 2,50 do 8,20 zł na osobę/miesiąc.

Przewidywana cena za wywóz odpadów komunalnych w 2005 r., po pomyślnym przebiegu referendum, zawierała się będzie w przedziale pomiędzy 2,20 a 2,50 na osobę/miesiąc.

Opłata ta będzie zatwierdzona uchwałą przez Radę Miejską w Sokołowie Podlaskim.

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, aby można było wprowadzić przejęcie przez Miasto Sokołów Podlaski za odpłatnością obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości musi być przeprowadzone referendum.

Dla ważności referendum wymagana jest frekwencja co najmniej 30 % mieszkańców naszego miasta uprawnionych do głosowania i za przejęciem obowiązku za odpłatnością oddanych musi być powyżej 50% ważnych głosów.

Każdy kto ma na względzie poprawę stanu czystości naszego miasta, ograniczenie powstawania dzikich wysypisk oraz nie ponoszenie kosztów wywozu cudzych śmieci, powinien wziąć udział w referendum.