XVIII sesja Rady Miejskiej

W dniu 26 kwietnia 2004r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapytania, interpelacje radnych,
4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Prezesa „Telefony Podlaskie” S.A. o funkcjonowaniu Spółki.
7. Informacja Burmistrza Miasta nt. zamierzeń związanych z likwidacją linii kolejowej Nr 34 na odcinku Małkinia – Sokołów Podlaski.
8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2004.
9. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
10. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. kontynuacji modernizacji budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury).
11. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. kontynuacji budowy kolektora sanitarnego w rejonie ul.Granicznej, Wilczyńskiego i Międzyrzeckiej).
12. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. kontynuacji budowy kolektora sanitarnego w rejonie ul.Kosowskiej i Wesołej).
13. Projekt uchwały RM w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
14. Projekt uchwały RM w spr. określenia wartości punktu i najniższego wynagrodzenia dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.
15. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Statutu Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.
16. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.
17. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Sokołowa Podlaskiego”.
18. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.
19. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta w 2003 r.

1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu.
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
3) Głosowanie nad projektem uchwały RM w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu.

20. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.

1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

21. Projekt uchwały RM w spr. absolutorium dla Burmistrza Miasta.
22. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonej kontroli.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ mgr Ewa Rabek