Nagrody Rady Miejskiej

Uchwałą Nr XVII/97/2004 z dnia 29 marca 2004 Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim ustanowiła nagrody za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne, służące rozwojowi i promocji miasta. Dalej prezentujemy tekst Regulaminu.

Wyjątkowo w tym roku dla I edycji postępowania w sprawie Nagród Rady Miejskiej wnioski o przyznanie nagrody przyjmowane będą w terminie do 14 maja 2004r. w Sekretariacie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, pokój nr 3. W Sekretariacie dostępne są także formularze tych wniosków. Serdecznie zapraszam do zgłaszania kandydatów do I edycji Nagród Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w dziedzinach podanych w pkt 2 Regulaminu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Sokołowie Podlaskim

/-/ Ewa Rabek

Regulamin Nagród Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

1. Nagroda Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, zwana dalej ?Nagrodą? przyznawana jest za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi i promocji miasta.

2. Nagroda przyznawana jest w następujących dziedzinach:

a. nauka i oświata

b. kultura i sztuka

c. sport

d. rozwój przedsiębiorczości

e. architektura i budownictwo

f. ochrona środowiska

g. działalność społeczna na rzecz wspólnoty miejskiej.

3. Nagroda przyznawana jest mieszkańcom miasta oraz innym osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji miasta.

4. Nagroda przyznawana jest corocznie.

5. W danej edycji można przyznać siedem Nagród, po jednej w każdej dziedzinie.

6. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagród mają:

– Komisje stałe Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

– Burmistrz Miasta

– Organizacje społeczne, zawodowe i gospodarcze działające na terenie miasta

– Instytucje i inne podmioty prowadzące działalność w dziedzinach objętych Nagrodą.

7. Wniosek o przyznanie Nagrody kieruje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, który pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły. Wniosek powinien zawierać:

– dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia)

– szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięć.

8. Laureat nagrody z lat poprzednich może kandydować do Nagrody w danym roku.

9. Wnioski o przyznanie Nagrody za dany rok, należy składać do 31 marca w roku następnym.

10. Wnioski o przyznanie Nagrody rozpatruje Kapituła w składzie:

– Przewodniczący Rady Miejskiej

– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

– Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej

– Laureaci ostatniej edycji Nagrody, z wyjątkiem laureatów kandydujących do nagrody w danym roku

11. Kryteria oceny wniosków ustala Kapituła.

12. W przypadku stwierdzenia przez Kapitułę, że w danym roku kalendarzowym nie wystąpiły szczególne dokonania w poszczególnych dziedzinach, nagroda w tych dziedzinach za ten rok nie będzie przyznawana.

13. Tryb przyznawania Nagrody:

– składanie wniosków o przyznanie nagrody do Sekretariatu Rady Miejskiej – do 31 marca.

– rozpatrzenie wniosków przez Kapitułę oraz przedstawienie kandydatur do Nagrody, do Komisji Rady Miejskiej – do 30 kwietnia.

– zaopiniowanie kandydatur do Nagrody przez Komisje Rady Miejskiej – do 15 maja.

– zapoznanie się przez Kapitułę z opiniami Komisji Rady Miejskiej w sprawie przedłożonych kandydatur do nagrody, analiza opinii Komisji, przedłożenie do Rady Miejskiej projektów uchwał w sprawie przyznania Nagrody – do 20 maja.

14. Nagrodę przyznaje Rada Miejska na Sesji Rady – do 31 maja.

15. Nagrodę stanowi:

1)

a).statuetka „Sokoła”

b).płaska „miniaturka Sokoła” do noszenia przy ubraniu

c).dyplom

2) elementem Nagrody może być nagroda pieniężna.

16. Nagroda wręczana jest podczas obchodów ?Dni Sokołowa? przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim lub przez osobę przez niego wyznaczoną.

17. Lista Laureatów podawana jest do wiadomości publicznej.

18. Informacje o każdej edycji Nagrody podaje do publicznej wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej.

19. Obsługę administracyjno-biurową Kapituły prowadzi biuro Rady Miejskiej.

20. Środki finansowe na realizację Nagrody zabezpieczone będą w Budżecie Miasta.