XLVII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada 2023r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2023.
 6. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów
  Podlaski.
 7. Projekt uchwały RM w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
  transportowych obowiązujących na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 8. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla
  miasta Sokołów Podlaski na lata 2024-2028 „Posiłek”.
 9. Projekt uchwały RM w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
  przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków w odniesieniu do
  świadczeń rzeczowych, w tym w formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu
  „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 11. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
  pożytku publicznego i wolontariacie.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń
  majątkowych.
 13. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 14. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej.
 15. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miejskiej.
 16. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miejskiej.
 17. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie Sesji.