XXIX sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 maja 2022r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2022-2036.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2022
 8. Projekt uchwały RM w spr. wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XIII/76/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4. czerwca 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 11. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia przez Miasto Sokołów Podlaski do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 13. Stanowisko Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie złożonej skargi.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sokołów Podlaski za rok 2021.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 16. Sprawozdanie z realizowanych przez Centrum Pomocy Socjalnej zadań w 2021 roku.
 17. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej.
 18. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 19. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 20. Zamknięcie Sesji.