Drogi, wodociąg, oświetlenie i inne, czyli co czeka miasto w 2021 r.?

Rada Miejska podczas XIX sesji

Rada Miasta przyjęła uchwałę budżetową na 2021 r. W budżecie ocenianym jako proinwestycyjny i rozwojowy, znalazło się wiele inwestycji. 

– To budżet ambitny, ale trzeba powiedzieć, że przygotowany na trudny rok. Wyzwanie jest spore. W realizację trzeba włożyć nie mało wysiłku, ale jestem przekonany, że to nam się to uda – podsumował po głosowaniu przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Waldemar Hardej.

Dziękując radnym za uchwalenie budżetu, burmistrz Bogusław Karakula podkreślał: –  Już drugi rok z rzędu, w związku z sytuacją na całym świecie, zapowiada nam się trudny budżet. Myślę, że z tymi problemami sobie poradzimy. Na rok 2021 zapisany jest niewielki deficyt budżetowy. W ubiegłym roku był on zdecydowanie większy, a mimo to, budżet na 2020 r. udało nam się zrealizować. W przyszłym roku będziemy robili wszystko, żeby udało nam się go zrealizować z korzyścią, przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta – zapowiedział Bogusław Karakula.

Realizacja nowego budżetu miasta w zakresie inwestycji rozpocznie się wiosną 2021 r.

Jakich inwestycji możemy się spodziewać?

Sporo prac z udziałem dofinansowania miasta planowane jest w zakresie dróg powiatowych. Najważniejsze z nich to:

Kontynuacja projektu „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego”, realizowanego w ramach programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) przez Powiat Sokołowski przy wsparciu finansowym Miasta Sokołów Podlaski i okolicznych gmin.  Na terenie miasta do zakończenia pozostała m. in. budowa zadaszeń i wiat przy centrum przesiadkowym u zbiegu ulic Targowej i Kosowskiej oraz przy ul. Oleksiaka Wichury, a także budowa ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż ulicy Wolności i pozostałe elementy projektu niezbędne do jego zakończenia. W 2021 roku przewidziano zakończenie inwestycji RIT.

W planach jest też realizacja, wspólnie z Powiatem Sokołowskim, zaplanowanych wcześniej zadań na drogach powiatowych. Są wśród nich:

Budowa nawierzchni ulicy L. Górskiego, jako część przebudowy drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki;

Dokończenie fazy projektowej przebudowy ulicy Fabrycznej, która jest częścią większego zadania obejmującego przebieg drogi powiatowej przez teren naszego miasta, Gminy Sokołów Podlaski oraz Gminy Bielany;

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Ks. Bosco.

Plany z zakresie remontów i modernizacji dróg miejskich obejmują m.in.: rozpoczęcie I etapu budowy przedłużenia ulicy Piłsudskiego na odcinku od ronda przy ulicy Bartoszowej do ulicy Siedleckiej (ok. 1 km). Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pozyskanych z zewnątrz.

Poza ułatwieniami komunikacyjnymi inwestycja pozwoli uwolnić nowe tereny inwestycyjne w mieście.

Na 2021 rok wstępnie przewidziano możliwość budowy nawierzchni ulicy Lazurowej. Rozpoczęcie realizacji jest uzależnione od pozyskania środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Również mieszkańcy ulicy zadeklarowali swój udział finansowy w projektowaniu i budowie.

W planach jest także rozpoczęcie fazy projektowej budowy nawierzchni kolejnej jednej lub dwóch ulic na terenie miasta. Opracowane projekty pozwolą miastu podjąć starania o pozyskanie wsparcia finansowego z zewnątrz i realizację budowy w kolejnych latach budżetowych.

Poza inwestycjami drogowymi, planowane są także inne, jak na przykład kontynuacja rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta. W zakres zadania wejdzie budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w odpowiedzi na wnioski mieszkańców z ubiegłych lat, a także projektowanie nowych linii oświetleniowych zgodnie z aktualnie składanymi wnioskami.

Planowana kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta ma być realizowana we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o. i zgodnie z ustalonym wcześniej planem wieloletnim, w którym zapisywane są potrzeby inwestycyjne miasta i PUIK oraz zgłaszane przez mieszkańców.

W 2021 roku miasto nadal będzie poszukiwało możliwości zewnętrznego finansowania dla zadań, które w ubiegłych latach zostały przygotowane pod względem dokumentacyjnym. Ich realizacja ze względu na znaczne koszty będzie możliwa jedynie w przypadku pozyskania wsparcia finansowego z zewnątrz. Do takich zadań należą np. termomodernizacja budynku basenu przy ul. Bulwar, przebudowa i adaptacja poddasza w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury, modernizacja obiektów w otoczeniu SOK,  modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Ząbkowskiej, rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ul. Węgrowskiej, remonty części starych kamienic przy ul. Długiej, rewitalizacja pozostałych budynków dawnej cukrowni, rewitalizacja Skweru Ks. Brzóski, kontynuacja regulacji koryta rzeczki Kościółek i inne.

Równocześnie w przyszłym roku zostaną podjęte prace projektowe w zakresie kolejnych zadań, np. termomodernizacji budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Polnej i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kosowskiej.

Władze miasta nie zapominają o drogach krajowych, które choć mają innego właściciela, są dla sokołowskiego samorządu bardzo ważne.

            – Mamy nadzieję, że w 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wywiąże się z podjętych wcześniej zobowiązań co do remontów nawierzchni dróg krajowych na terenie miasta oraz zrealizuje zapowiadaną od kilku lat przebudowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Piłsudskiego i Baczyńskiego w celu poprawy jego przepustowości.

Natomiast pewne jest, że w przyszłym roku będziemy mogli poznać pierwsze założenia koncepcyjne nowej obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w ciągach dróg krajowych nr 62 i 63, której projektowanie i realizacja powinny rozpocząć się w 2023 roku – zapowiada burmistrz Bogusław Karakula.