Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 407 332,65 zł

Wydatki kwalifikowane: 2 030 313,77 zł

Dofinansowanie: 1 624 251,00 zł – 80 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany do 30.10.2020 r.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych zgodnie z opracowanymi wcześniej audytami energetycznymi w następujących budynkach użyteczności publicznej:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16;

2. Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Kościuszki 31;

3. Przedszkole Miejskie nr 3 i Żłobek Miejski, ul. Ks. Bosco 6;

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski, ul. Kupientyńska 15 – budynek główny;

5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski, ul. Kupientyńska 15 – budynek klas zerowych.

Projekt obejmuje:

1. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

2. ocieplenie dachów;

3. modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę kotła gazowego;

4. modernizację instalacji grzewczej poprzez wymianę kotła, grzejników;

5. montaż termostatów;

6. ocieplenie ścian zewnętrznych;

7. instalację pompy ciepła.

Projekt obejmuje wykorzystanie OZE w postaci instalacji pompy ciepła.

Głównym celem projektu  jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należącym do Miasta Sokołów Podlaski.

Określenie wskaźników projektu jako rezultatów inwestycji zostało poprzedzone przygotowaniem audytów energetycznych przygotowanych dla każdej z lokalizacji.

Realizowana inwestycja prowadzi do uzyskania oszczędności zużycia energii, przyniesie optymalizację kosztów jej zużycia, prowadząc tym samym do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

Cele szczegółowe:

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej;
 • zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

Realizacja projektu ma uzasadnienie w oddziaływaniu budynków użyteczności publicznej na sferę społeczną i komercyjną Miasta Sokołów Podlaski. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na osiągnięcie celów, jakie założył Wnioskodawca dotyczące tych dwóch przestrzeni funkcjonowania miasta.

Cele społeczne:

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców;
 2. Podniesienie komfortu i estetyki budynków użyteczności publicznej;
 3. Podniesienie jakości życia w mieście poprzez poprawę stanu powietrza.

Cele komercyjne

 1. Wykorzystanie rezultatów projektu do promocji Miasta na zewnątrz.

Poprawa stanu technicznego budynków poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię jest jednym z priorytetów dla Wnioskodawcy, co argumentowane jest silnym oddziaływaniem, jakie mają te instytucje na funkcjonowanie miasta jako ośrodka przyjaznego mieszkańcom i władz Miasta Sokołów Podlaski.

Harmonogram realizacji:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 – rok 2019;
 2. Przedszkole Miejskie nr 2 – rok 2020;
 3. Przedszkole Miejskie nr 3 i Żłobek Miejski – rok 2019;
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 – budynek główny – rok 2020;
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 – budynek klas zerowych – rok 2020.

Dla budynków objętych projektem wyliczono, że:

 • Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energii [%] średnia ważona – 45,66 %;
 • Podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh + w –374,62;
 • Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii – 1,32 zł                    Stopień redukcji CO2 (w %) – 40,58 %;
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 6010,67 GJ/rok;
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34): 448,80 tony równoważnika CO2/rok;
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 6010,67 GJ/rok;
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32): 2 170 693,36 kWh/rok.

Planowana realizacja projektu jest wynikiem działań Wnioskodawcy zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze warunków życia na terenie Miasta. Dbałość o polepszanie stopy życiowej mieszkańców, w tym czystego powietrza, działań proekologicznych pozytywnie wpłynie na wizerunek Miasta jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną jest traktowane równoważnie do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, czyli zmniejszenia kosztów funkcjonowania JST. 

logotypy