X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z póź.zm.), zwołuje się na dzień 21 października 2019r. (poniedziałek) na godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną X Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2023.
  3. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4.października 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta w roku 2019.
  4. Projekt uchwały RM w spr. wyboru ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2020-2023.
  5. Zamknięcie sesji.