Konsultacje programu współpracy

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w dniach 17-24 października 2019 roku.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można zgłaszać:

1. na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21,

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail promocja@sokolowpodl.pl

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 16.10.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy oraz projekt uchwały w sprawie programu współpracy można pobrać tutaj: http://bip.sokolowpodl.pl/m,1372,pazdziernik.html