Raport przyjęty

Uczestnicy sesji

Pierwszy w historii Raport o stanie miasta, prawdziwe kompendium wiedzy o Sokołowie, mieście, infrastrukturze i poziomie życia mieszkańców, na sesji Rady Miejskiej (19 czerwca), został odczytany i pozytywnie przyjęty przez radnych.
„Raport o stanie miasta na 31 grudnia 2018 r.” powstał, ponieważ taki jest wymóg ustawy o samorządzie gminnym. To dokładny opis działalności burmistrza w ubiegłym roku, sprawozdanie z realizacji uchwał i strategii. Składa się ze 106 stron, nad którymi pracowało 28 autorów.
Znajdziemy w nim informacje o sytuacji społeczno – gospodarczej miasta, finansach i majątku, inwestycjach komunalnych, ustroju i strukturze organizacyjnej miasta, realizacji uchwał i programów uchwalonych uchwałami Rady Miejskiej.
Podzielony jest na części tematyczne, gdzie znajdują się raporty analizy dotyczące demografii, sytuacji społeczno – gospodarczej. Możemy poznać największe problemy społeczne, aktywność gospodarczą, ocenić zamożność mieszkańców, aktywność burmistrza w zakresie pozyskiwania środków. Autorzy raportu sporo miejsca poświęcili inwestycjom komunalnym, drogowym, infrastrukturalnym,
stanowi miejskich jednostek szkół, Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
Przeczytamy o prowadzonych modernizacjach, stanie zatrudnienia i finansów, o Programie gospodarowania zasobami komunalnymi i karcie „Sokołowska Rodzina 3+”, współpracy miasta z jednostkami zewnętrznymi, imprezach i programach profilaktycznych. Dzięki wykresom, wiele danych z 2018 można porównać do danych z lat 2015 – 2016.
Radni pozytywnie przyjęli Raport.
Podczas debaty pytali o drogi, budynki. Podkreślali starania władz miasta dotyczące poprawy stanu nawierzchni ulic.
Zauważyli, że w Sokołowie czeka 1800 miejsc pracy a poziom działalności kulturalnej SOK, jest wysoki.