Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego

Powiat Sokołowski zakończył realizację projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

Celem wybudowanego systemu jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu sokołowskiego.

W ramach projektu wybudowano na terenie powiatu sokołowskiego nowoczesny system wczesnego ostrzegania: zainstalowanie centrali modułowej sterującej (centrala alarmowa), aplikacji i urządzeń do sterowania punktami alarmowymi oraz budowa 29 punktów alarmowych z syrenami szczelinowymi w wyznaczonych miejscach na terenie miejscowości objętych realizacją projektu.

System wczesnego ostrzegania będzie wykorzystywany w przypadku wykrycia zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia ludzi na terenie powiatu m. in. wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń chemicznych, promieniotwórczych, zakażeń biologicznych, pożarów, powodzi itp. W wyniku zrealizowanego projektu możliwe jest prowadzenie działań prewencyjnych, zapewnienie obiegu informacji między organami zarządzającymi w sytuacjach występujących zagrożeń, ale przede wszystkim przekazanie ludności informacji o zagrożeniach w odpowiednim czasie. Ponadto system stworzony na terenie powiatu sokołowskiego jest zintegrowany z wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania, co umożliwia włączanie punktów alarmowych oraz ogłaszanie komunikatów ostrzegawczych w miejscach wystąpienia sytuacji kryzysowych przez operatorów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie Powiatu Sokołowskiego z Gminami: Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń oraz z Miastem Sokołów Podlaski.

W Gminie Bielany zamontowane zostały 4 syreny z urządzeniami sterowniczymi, w Gminie Jabłonna Lacka – 4, Gmina Repki – 5, Gmina Sokołów Podlaski – 3, Gmina Sterdyń – 2 i w Mieście Sokołów Podlaski zamontowano 11 syren. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim zamontowano centralę sterowania i kontroli całym systemem na szczeblu powiatowym. Na szczeblu gminnym funkcję urządzeń sterowania pełnią pulpity sterujące (po jednym u każdego z Partnerów projektu). Dodatkowo w ramach realizacji projektu zakupiono dwa detektory skażeń, detektor promieniowania oraz stację pogodową.

W ramach realizacji projektu na terenie u wszystkich Partnerów prowadzone były działania edukacyjne w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych.

Całkowita wartość projektu – 724 627,35 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR 524 984,00 PLN, co stanowi nie więcej niż 80 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekt realizowany był w okresie od 4 lipca 2016 r. do 30 listopada 2018 r.

foto: Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego - syreny 1024x98