Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim

To już pewne! Od 1 września 2018 r. rozpocznie działalność nowa placówka artystyczna w naszym mieście! Szkoła Muzyczna I stopnia z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Repkowskiej. Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski oraz poparciu ze strony wszystkich radnych Rady Miejskiej, powstaje szkoła, umożliwiająca młodym mieszkańcom naszego miasta rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych w ramach ciągłego rozszerzania możliwości edukacyjnych sokołowskiej oświaty. Zapraszamy serdecznie do Szkoły Muzycznej oraz zachęcamy do zapoznania się z  zasadami jej funkcjonowania i kryteriami naboru. 

foto: Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim - szkola muzyczna 3 724x1024

Szkolnictwo muzyczne w Polsce ma strukturę trzystopniową: od początkowego umuzykalniania, poprzez kształcenie zawodowe, aż do mistrzostwa szkoły wyższej. Obejmuje kształcenie na poziomie szkoły muzycznej stopnia podstawowego (I stopień), szkoły muzycznej średniego stopnia (II stopień) oraz na poziomie  Akademii Muzycznych (III stopień).

Szkoła muzyczna I stopnia prowadzi kształcenie muzyczne na poziomie podstawowym: o 6-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne.

O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia:

  • o 6-letnim cyklu kształcenia – może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat i pomyślnie przeszedł badania przydatności;
  • o 4-letnim cyklu kształcenia – kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat  i również przeszedł pomyślnie badania przydatności.

Badanie przydatności do klasy pierwszej odbywa się w szkołach muzycznych co roku, w kwietniu, maju lub czerwcu i polega przede wszystkim na sprawdzeniu uzdolnień ogólno-muzycznych (słuchu muzycznego, poczucia rytmu, itp.) oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Szkoły muzyczne I stopnia dają podstawy wykształcenia muzycznego, stanowią przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia zawodowego. Odgrywają ogromną rolę w procesie umuzykalniania. Oprócz działalności dydaktycznej prowadzą działalność koncertową oraz organizują konkursy muzyczne.

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna: wspiera rozwój inteligencji, rozwija poznawczo, kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli, kształtuje wrażliwość na piękno, wspiera społeczne zachowania, wzmacnia koncentrację uwagi, wspiera wydajność mózgu oraz rozwój emocjonalny dzieci.

Zajęcia prowadzone będą po zakończeniu lekcji w podstawówkach czy gimnazjach. Nauka w takim trybie będzie wymagać poświęcenia części wolnego czasu, tym samym ucząc już od najmłodszych lat, jak rozsądnie nim gospodarować. Z pewnością rozwinie też takie cechy jak: systematyczność, wytrwałość czy punktualność.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokołowie Podlaskim jest samorządową, publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Miasto Sokołów Podlaski.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim kształceni będą w zakresie gry na wybranym instrumencie: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, flecie, gitarze, trąbce.

Zajęcia odbywają się indywidualnie (1 uczeń – 1 nauczyciel). By jak najskuteczniej przekazać wiedzę, nauczyciele planują swoją pracę w oparciu o indywidualne możliwości mentalne i manualne każdego podopiecznego. W zakresie realizowanych przedmiotów uczeń odbywa także indywidualne zajęcia z akompaniatorem, uczestniczy w zajęciach grupowych, m. in.: rytmice, kształceniu słuchu, chórze, czy też zespole instrumentalnym. Nauka w szkole muzycznej I stopnia obejmuje również zajęcia teoretyczne, realizowane w grupach w zakresie audycji muzycznych.

Nie wiadomo, ilu absolwentów Szkoły Muzycznej I stopnia zostanie w przyszłości zawodowymi muzykami, jednak niewątpliwie każdy z nich odniesie korzyść z takiej edukacji, niezależnie od tego, jaki zawód będzie wykonywać.

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski. Kwalifikacja kandydatów odbywać się będzie na podstawie tzw. badania przydatności, które polega na sprawdzaniu uzdolnień ogólno-muzycznych (słuchu muzycznego, poczucia rytmu, itp.). Szczegółowe terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz badania przydatności kandydatów określi Zarządzenie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski oraz Komisja Rekrutacyjna. Informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Sokołów Podlaski (www.sokolowpodl.pl) w kategorii „Szkoła muzyczna”.