Odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. Komitetu Rewitalizacji

Uczestnicy spotkania

26 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy. Komitet stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Reprezentować będzie lokalne środowiska gospodarcze, mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy interesariuszy, wyrażając opinie oraz podejmując inicjatyw rozwiązań. Komitet będzie uczestniczyć w opiniowaniu i przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją.

Skład Komitetu liczyć będzie od 14 do 20 osób, wśród których znajdą się:

  • 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Sokołów Podlaski i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza;
  • 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim wskazanych przez Radę Miejską;
  • 3 przedstawicieli każdego obszaru zdegradowanego delegowanych przez Radę Miejską;
  • 1 – 2 przedstawicieli sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie miasta);
  • 1 – 3 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym);
  • 2 – 3 przedstawicieli mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski, nie będących członkami organizacji i podmiotów, o których mowa wyżej i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych miasta;
  • 1 – 3 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Przedstawiciele wymienionych podmiotów zostaną wybrani w drodze otwartej procedury. Informacja o naborze na członków Komitetu ogłoszona zostanie na stronach internetowych miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski. Przy wyborze członków Komitetu brane będą pod uwagę następujące elementy: znajomość tematyki dotyczącej rewitalizacji, uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji, a także miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na obszarze zdegradowanym.

Konsultacje będą prowadzone do 12 listopada 2016 roku. Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj.

fundusze_logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020