Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Uczestnicy spotkania konsultacyjnego

fundusze_logo

We wtorek, 6 września, na sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych w sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sokołów Podlaski.

Podczas spotkania przedstawiono celowość opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Sokołowa Podlaskiego, omówiono metodologię i procedurę sporządzania GPR, zaprezentowano diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w Sokołowie Podlaskim oraz wnioski dot. planowanych obszarów do rewitalizacji, a także odbyła się dyskusja o potrzebach oraz planowanych projektach rewitalizacyjnych, które mogą być uwzględnione w GPR.

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem programującym proces rewitalizacji na obszarach miasta, które charakteryzują się największym nasileniem negatywnych zjawisk gospodarczych, przestrzennych i społecznych. Zaplanowane na obszarach dysfunkcyjnych działania rewitalizacyjne, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, mają szansę na współfinansowanie m.in. z funduszy strukturalnych UE. Beneficjentami mogą być m.in. JST i ich jednostki organizacyjne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organy władzy publicznej.

Konsultacje dot. Gminnego Programu Rewitalizacji wzbudziły duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta. Przypominamy, że osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do 09.09.2016 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres mailowy: um@sokolowpodl.pl lub promocja@sokolowpodl.pl;
  • ustnie do protokołu w Kancelarii Ogólnej (Biuro Obsługi Interesanta) w siedzibie Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Interesanta) lub telefonicznie pod nr 25 7817501 w godzinach pracy Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.

Na stronie BIP oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej, dostępny jest Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski, a także Diagnoza sytuacji w Sokołowie Podlaskim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020