XIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 lutego 2016r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 7. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny na cele publiczne.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej   w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Sokołów Podlaski do projektu p.n. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności   o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 –    Oś Priorytetowa V: „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1: „Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektu: „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”.
 10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy skwerowi miejskiemu w Sokołowie Podlaskim.
 12. Projekt uchwały RM w spr. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 13. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej    w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 14. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 15. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 16. Przyjęcie protokołu XI Sesji Rady Miejskiej.
 17. Przyjęcie protokołu XII Sesji Rady Miejskiej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie Sesji.