Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Sokołowa Podlaskiego

Logo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, że w okresie od 14 sierpnia do 15 października 2014 roku przeprowadzony został program „Wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13.472.00 zł”.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte było zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2014 wykonano transport i utylizację 4930 m2, co stanowi 59,16 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł 30.467,40 zł, w tym 13.472,00 zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 16.995,40 zł stanowiły środki własne.
Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2015. Realizacja przedmiotowego zadania w 2015 roku będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.