Finał projektu „Sprawny samorząd”

Przedstawiciele Miasta - Burmistrz i Skarbnik

22 sierpnia w Warszawie przedstawiciele Urzędu Miasta Sokołów Podlaski wzięli udział w uroczystym zakończeniu projektu „Sprawny samorząd – program wdrożenia usprawnień zarządczych w JST”.

Projekt realizowany był na Mazowszu we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Związkiem Powiatów Polskich, a sfinansowany został ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Kapitał ludzki.
Dzięki szkoleniom, doradztwu i spotkaniom podczas forów wymiany doświadczeń, Urząd Miasta Sokołów Podlaski osiągnął następujące rezultaty:
 1. Wdrożono metodę samooceny CAF
 2. Usprawniono procedurę wydawania decyzji administracyjnych
 3. Zmniejszono liczbę decyzji uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 4. Wdrożono system monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju
 5. Wdrożono system monitorowania usług publicznych
 6. Wdrożono system monitorowania poziomu satysfakcji klientów
 7. Wdrożono system rozwoju kompetencji kadr
 8. Wdrożono procedurę konsultacji społecznych
 9. Wdrożono aktualizowania „mapy aktywności NGO”
 10. Wdrożono procedurę zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych
 11. Usprawniono proces udostępniania informacji publicznej