Kotielniki w Federacji Rosyjskiej

Kotielniki - herb

Pierwsze wzmianki o Kotelnikiach pochodzą z 17-go wieku. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od rosyjskiego słowa kotjoł „kocioł, kociołek”, co wyjaśnia obecność trzech garnków w herbie miasta.

W 1651 wieś Kotielniki weszła w posiadanie wpływowego bojara, Borysa Iwanowicza Morozowowa. W ciągu najbliższych kilku lat miejscowość rozwijała się i osiedlała się tam ludność. Po śmierci Morozowa i wygnaniu jego spadkobierców Kotelniki w 1676 stały się własnością państwa. Wkrótce potem wybudowano katedrę pod wezwaniem Matki Boskiej Kazańskiej.
Po wojnie z Napoleonem w 1812 roku częściowo zniszczone przez Francuzów Kotelniki kupił na aukcji książę Siergiej Michajłowicz Golicyn. Do czasu rewolucji październikowej miasta pozostawało w posiadaniu Golicynów.
Od 1996 Kotelniki były samodzielną gminą w dzielnicy Luberetsky. W 2004 roku rejonie Moskwy zostały utworzone gminy. Dzielnica „wieś Kotelniki” została przekształcona w powiat miejski, w którego skład weszło miasto Kotielniki.
Bliskość Moskwa odgrywa stosunkowo niewielką rolę w gospodarce Kotelników. W mieście znajduje się fabryka dywanów, wytwórnie materiałów budowlanych i duże gospodarstwa, powstałe na terenie byłego sowchozu. Ważnym źródłem dochodów są wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.
W dniach 23-25 marca pięcioosobowa delegacja miasta Kotielniki, pod przewodnictwem naczelnika Aleksieja Sedzeniewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej, Andrieja Rogińskiego, gościła w Sokołowie Podlaskim. W programie wizyty znalazło się spotkanie, podczas którego nastąpiła wzajemna prezentacja miast i dyskusja nad możliwym zakresem i formami współpracy, wpisującej się we przedsięwzięcia podejmowane wspólnie przez Obwodem Moskiewski i Województwo Mazowieckie. Burmistrzowie Aleksiej Sedzeniewski i Bogusław Karakula złożyli podpisy na liście intencyjnym w sprawie nawiązania partnerstwa między miastami.
27 maja 2011 Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim przyjęła projekt umowy partnerskiej. Tego samego dnia podpisy na umowie o przyjaźni i współpracy złożyli I Zastępca Naczelnika Miasta Kotielniki, Anatolij Romancow i Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Bogusław Karakula.
Umowa określa obszary współpracy w dziedzinach:
  • współpraca między lokalnym kupcami i przedsiębiorcami;
  • edukacja przedszkolna, szkolna, średnia specjalistyczna i zawodowa, w tym rozszerzanie oferty edukacyjnej o tradycje, kulturę, historię miast partnerskich oraz doskonalenie znajomości języków obcych;
  • zdrowie publiczne;
  • kultura i sztuka, w tym upowszechnienie wśród społeczności lokalnych wiedzy na temat tradycji kulturowych i zwyczajów;
  • turystyka, wychowanie fizyczne i sport;
  • ochrona środowiska i ekologia;
  • współpraca między organizacjami społecznymi i pozarządowymi;
  • wspólna promocja potencjału miast partnerskich;
  • doskonalenie poziomu zarządzania, organizacji pracy i odpowiedzialności obywatelskiej społeczności lokalnych przez wymianę dobrych praktyk w tym zakresie;
  • pozostałe sfery wspólnych zainteresowań.