XXIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2008r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania, interpelacje radnych.

6. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2008.

8. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.

9. Projekt uchwały RM w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.

10. Projekt uchwały RM w spr. obniżenia średniej ceny żyta.

11. Projekt uchwały RM w spr. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Sokołów Podlaski za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto.

12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowi Sokołowskiemu nieruchomości w formie darowizny na cele publiczne.

13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego (przy ul.Wolności).

14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego (przy ul.Długiej).

15. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego (przy ul.Szopena).

16. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Kierownika Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

17. Projekt uchwały RM w spr. nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim imienia Mikołaja Kopernika.

18. Projekt uchwały RM w spr. nadania Statutu Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury w Sokołowie Podlaskim.

19. Projekt uchwały RM w spr. nadania imienia skwerowi w Sokołowie Podlaskim.

20. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski.

21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

22. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

23. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej.

24. Sprawy różne.

25. Zamknięcie Sesji.