XI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2007r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2007.
 7. Projekt uchwały RM w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XLIII/255/2006 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr IV/18/2007 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 11. Projekt uchwały RM w spr. powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze 2007r.
 13. Raport o realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski”.
 14. Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Miejskiej.
 15. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Miejskiej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie Sesji.