Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie „Tratwa” zaprasza do kolejnej edycji Regionalnego Konkursu Grantowego – „Równać Szanse 2007” Do 10 października br można składać wnioski o dotacje wysokości 7000 zł na inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Zasady konkursu grantowego

Regionalny Konkurs Grantowy

w ramach Programu Równać Szanse 2007

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez

Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

1. Cel programu

Wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

2. Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej

– dotacje do 7 000 zł;

– szkolenia, doradztwo.

3. Podmioty uprawnione do startowania w konkursie

– organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców

Uwaga:

– o dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach programu Równać Szanse, kończące się po 1 października 2007 r.

4. Termin realizacji projektu

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

5. Adresaci (beneficjenci) projektów

– młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miejscowości do 20 000 mieszkańców.

6. Typy działań i zakres projektów

Zgłaszane wnioski mogą obejmować działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

– wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych;

– popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;

– kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji;

– podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja;

– tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;

– tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.

Projekty muszą spełniać następujące wymogi:

– są innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku;

– włączają do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu;

– tworzą spójną ofertę cyklicznych działań;

– sprzyjają powstaniu lokalnych koalicji na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);

Preferowane będą:

Projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego – jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.

W przypadku projektów składanych przez szkoły, placówki pozaszkolne i grupy nieformalne preferowane będą projekty, gdzie jednym z efektów jest powstanie lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży.

Dotacje nie będą przyznawane na pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu; organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); etaty, koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach; pomoc charytatywną; organizację typowych form wypoczynku letniego lub zimowego młodzieży oraz stypendia i mini-dotacje.

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.

7. Procedura składania wniosków

Po pobraniu formularza wniosku ze strony www.rownacszanse.pl lub ze stron organizacji – Partnerów Regionalnych:

– Stowarzyszenie „Tratwa”, Olsztyn www.tratwa.pl

– Centrum Wolontariatu, Lublin www.wolontariat.org.pl/lublin

– Centrum Wolontariatu, Słupsk www.wolontariat.org.pl/slupsk

– Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko www.K-T-O.prv.pl

– Stowarzyszenie „Centrum PISOP”, Leszno www.pisop.org.pl

należy go wypełnić, a następnie:

– wersję papierową wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Wnioski z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego – Stowarzyszenie Tratwa, 10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1.

Adres e-mailowy: olsztyn@rownacszanse.pl

Informacje o programie:

tel. 0 89 513 17 46

Wnioski z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Słupsk, 76 – 200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 p.23

Adres e-mailowy: slupsk@rownacszanse.pl

Informacje o programie:

tel. 0 59 8401370

Wnioski z województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, 20 – 113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5

Adres e-mailowy: lublin@rownacszanse.pl

Informacje o programie:

tel. 0 81 5342652

Wnioski z województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego – Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, 57 – 300 Kłodzko, ul. Daszyńskiego 12

Adres e-mailowy: klodzko@rownacszanse.pl

Informacje o programie:

tel. 0 74 8670499

Wnioski z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego – Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6

Adres e-mailowy: leszno@rownacszanse.pl

Informacje o programie:

tel. 0 65 5207886

– wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przysłać na adres e-mailowy właściwego Partnera Regionalnego.

Uwaga:

– Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007 r. (w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego).

– Brak wersji papierowej z kompletem załączników lub wersji elektronicznej wniosku będzie traktowane jako niedopełnienie wymogów formalnych i wniosek nie będzie rozpatrywany w konkursie.

– Przyjmowane będą wyłącznie wnioski wypełnione w formularzu pobranym ze strony www.rownacszanse.pl lub stron Partnerów Lokalnych.

8. Informacje dodatkowe

– Formularz wniosku, zasady konkursu, kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl i na stronach Partnerów Regionalnych.

– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 grudnia 2007 r. na stronach internetowych: www.rownacszanse.pl, www.pcyf.org.pl oraz na stronach Partnerów Regionalnych, laureaci otrzymają także informację pisemną.

– Ponadto informacji o programie udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży telefonicznie (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl