Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje i przypomina Mieszkańcom Miasta o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622/.

Ustawa ta nakłada na:

– właścicieli nieruchomości

– współwłaścicieli nieruchomości

– użytkowników nieruchomości

– jednostki organizacyjne i osoby posiadające w zarządzie lub użytkowaniu nieruchomości

– kierowników budów na terenie budów

– inne osoby władające nieruchomościami

OBOWIĄZEK

– uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Burmistrz Miasta

/-/ Bogusław Karakula