IV Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2007r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania, interpelacje radnych

6. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2007.

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie stanowiska Komisji II RM.

3) Dyskusja i głosowanie wniosków do projektu uchwały budżetowej nie powodujące zmian po stronie dochodów i wydatków oraz zwiększenia deficytu budżetowego.

4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.

7. rojekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok”.

8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr III/5/2006 RM w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.

9. Projekt uchwały RM w spr. zarządzenia poboru podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w budżecie 2007 roku.

11. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

12. Projekt uchwały RM w spr. nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (z przeznaczeniem na urządzenie drogi).

13. Projekt uchwały RM w spr. nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (z przeznaczeniem pod komunalne budownictwo mieszkaniowe).

14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Sokołowa Podlaskiego (działka Nr ew.3733 położona przy ul.Węgrowskiej).

15. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Sokołowa Podlaskiego (działka Nr ew.4010/28 położona przy ul.Kolejowej).

16. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.

17. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Miejskiej.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jacek Niemirski