Ogłoszenie Centrum Pomocy Socjalnej

Centrum Pomocy Socjalnej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 83 w roku 2006.

1. Termin realizacji zamówienia od 15 lutego 2006 do 31 grudnia 2006 roku.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie oświadczeń, że oferent spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 i że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24, oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r, Nr 19, póz. 177),

3. Materiały przetargowe można odebrać w Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 26, pok. nr 2 w godz. 8:00-16:00.

4. Zamknięta kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 26, 08-300 Sokołów Podlaski. Koperta powinna być oznaczona „Dostawa oleju opałowego” oraz „Nie otwierać” przed 09.02. 2006r. do godz. 10:30 Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami Zastępca Kierownika Centrum Pomocy Socjalnej, Pani Bogumiła Małkińska tel.0 25 781 65 99. Termin składania ofert upływa dnia 09 lutego 2006 roku o godz.10:00.

5.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09 lutego 2006 roku o godz.10:30.

6. Przy wyborze wykonawcy zamawiający będzie się kierował wyłącznie ceną.