XLI sesja Rady Miejskiej

W dniu 20 lutego 2006r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok”.

7. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

8. Projekt uchwały RM w spr. zasad przyznawania przez Miasto pomocy społecznej w formie posiłku, zasad odpłatności i zwolnień.

9. Projekt uchwały RM w spr. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na przekazanie aportu rzeczowego przez Miasto Sokołów Podlaski.

11. Projekt uchwały RM w spr. określenia wartości punktu i najniższego wynagrodzenia dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.

12. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

13.Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2006:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie stanowiska Komisji II.

3) Dyskusja i głosowanie poprawek zgłoszonych do projekt uchwały budżetowej nie powodujących zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków i jednocześnie zwiększenia deficytu budżetowego.

4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.

14. Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Miejskiej,

15. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

16. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej.

17. Przyjęcie protokołu XL Sesji Rady Miejskiej.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie Sesji.