XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 września 2005r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonywania funkcji Zgromadzenia Wspólników w Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. za lata 2003-2004.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonywania funkcji Zgromadzenia Wspólników w Sokołowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. za lata 2003-2004.

8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Budżecie Miasta w roku 2005.

9. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia poręczenia Przedsiębiorstwu Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

10. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia Założeń do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołowa Podlaskiego.

11. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.

12. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sokołowa Podlaskiego”.

13. Projekt wniosku do Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie w spr. nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Sokołowa Podlaskiego gruntów pod lokalizację cmentarza komunalnego i pod budowę budynków socjalnych.

14. Informacja z wykonania Budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze 2005r.

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonych kontroli.

16. Informacja Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych nt. przeprowadzonej kontroli w placówkach oświatowych.

17. Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Miejskiej.

18. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sokołowie Podlaskim

/-/ mgr Grzegorz Gaczyński