Nagłówki

XXX Sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 lutego 2005 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

7. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o w Sokołowie Podlaskim.

8. Projekt uchwały RM w spr. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.

9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych usług.

10. Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały określającej zasady sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu.

11. Projekt uchwały RM w spr. zasad przyznawania pomocy celowej z pomocy społecznej przez Miasto, zasad jej zwrotu i zwolnień.

12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2005 r.

13. Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej na 2005 r.

14. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie Sesji.