Nagłówki

XXIX Sesja Rady Miejskiej

W dniu 8 lutego 2005 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych,

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2005:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie stanowiska Komisji II RM.

3) Dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej nie powodujących zmian po stronie dochodów i wydatków oraz zwiększenia deficytu budżetowego.

4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.

7. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul.Grunwaldzkiej stanowiącego własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.

10. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skarg.

11. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Statucie Miasta.

12. Projekt uchwały RM w spr. określenia składów osobowo-ilościowych Komisji stałych Rady Miejskiej oraz ustalenia Przewodniczących Komisji.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.

14. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zmiany uchwały.

15. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na rok 2005.

16. Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Miejskiej.

17. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Miejskiej.

18. Przyjecie protokołu XXVII Sesji Rady Miejskiej.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Grzegorz Gaczyński