Nagłówki

Podatki 2004

Na sesji w dniu 25 listopada 2003 Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim podjęła uchwały w sprawie stawek podatków od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów oraz w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, jakie będą obowiązywać na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego w 2004 roku.

UCHWAŁA Nr XIII / 79 / 2003
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego i sposobu poboru.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 6 ust.9, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz.1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) , Obwieszczenia Ministra Finansów z 31 października 2003 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z uzasadnieniem (M.P. Nr 51, poz. 802 z 12 listopada 2003 r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujący sposób:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5. od pozostałych budynków, – 3,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

6. od budowli 2 %;

7. od 1 m2 powierzchni gruntów;

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,57 zł;
b) pozostałych, – 0,11 zł

§ 2

1. Pobór podatków określony w § 1 prowadzony będzie przez inkasentów.

2. Kwoty podatku można wpłacać także w kasie Urzędu Miasta, na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim w Banku PEKAO S.A. o/Sokołów Podlaski Nr 10701627-1296- 2321-0130 lub za pośrednictwem poczty i banków na w/w rachunek.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/12/2002 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego, sposobu poboru oraz zwolnień (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 323 poz. 9864 z 2002 r.).

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Burmistrz Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Ewa Rabek


UCHWAŁA Nr XIII / 80 / 2003
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz.1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) Obwieszczenia Ministra Finansów z 31 października 2003 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z uzasadnieniem (M.P. Nr 51, poz. 802 z 12 listopada 2003 r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 roku (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 24 października 2003 r. Nr 15, poz. 83) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Podatek od środków transportowych należy opłacać w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
2. Podatek od środków transportowych można również wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim w PEKAO S.A. o/Sokołów Podlaski Nr 10701627-1296- 2321-0130 lub za pośrednictwem poczty i banków na w/w rachunek

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/13/2002 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych oraz sposobu poboru na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 323 poz. 9865 z 2002 r.) .

§ 5

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Burmistrz Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Ewa Rabek


UCHWAŁA Nr XIII / 78 / 2003
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta w 2004 r.

Na podstawie art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz.1680, Dz. U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) oraz na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (MP. Nr 49 poz. 771 z 2003 r.) będącą podstawą naliczania podatku rolnego w 2004 roku obniża się z kwoty 34,57 zł za 1 q do kwoty 31,00 zł za 1 q.

§ 2

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Burmistrz Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Ewa Rabek


UCHWAŁA Nr XIII / 81 / 2003
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego, sposobu poboru oraz zwolnień.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984., Nr 214 poz. 806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz.1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) Obwieszczenia Ministra Finansów z 31 października 2003 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z uzasadnieniem (M.P. Nr 51, poz. 802 z 12 listopada 2003 r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawki podatku od posiadania psów w wysokości 50,30 zł od każdego
psa.

§ 2

Podatek należy wpłacać bez wezwania do dnia 31 marca 2004 r. do kasy Urzędu Miasta.

§ 3

Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów zaszczepionych przeciw wściekliźnie, jeżeli posiadacz psa legitymuje się ważnym zaświadczeniem szczepienia psa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej z dnia16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego, sposobu poboru oraz zwolnień (ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 323 poz. 9867 z 2002 r.).

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Burmistrz Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Ewa Rabek