Kwalifikacja Wojskowa 2023

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu sokołowskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 21.06.23 r. do 04.07.2023 r. Osoby z terenu Miasta Sokołów Podlaski zostaną wezwane do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej w dniach od 21.06 do 23.06.2023 r. w SP ZOZ Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosco 5 (wejście od ulicy gen. Wł. Andersa).

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 333).

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2004 r.
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Osoby, które w latach 2021- 2022:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art.  64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
 4. Kobiety urodzone w latach 1999 – 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust, 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu Miasta Sokołów Podlaski można uzyskać w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski pok. 113, lub telefonicznie pod numerem: 734 157 028

Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej. Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawane zaświadczenie z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

UWAGA – SANKCJE KARNE

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, może nałożyć na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.