Informacja o przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t. j. ze zm.) zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie wyznacza się termin 60 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Sokołów Podlaski, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem lub odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie takiego oświadczenia.

W oświadczeniu o wyłączeniu nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Sokołów Podlaski należy wskazać przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów oraz załączyć kserokopię takiej umowy.