XVI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lipca 2020r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie Miasta Sokołów Podlaski za 2019 rok:
  1. Przedstawienie raportu o stanie Miasta Sokołów Podlaski za rok 2019,
  2. Debata nad raportem,
  3. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2019r.
 7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski:
  1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.
  2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w budżecie Miasta w roku 2020.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w uchwale Nr XII/70/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Sokołowskiego.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Uchwale Nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+”.
 12. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 13. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020r.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na jednorazowe użycie herbu Miasta Sokołów Podlaski dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaski.
 15. Projekt uchwały RM w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Sokołów Podlaski przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji aglomeracji Sokołów Podlaski.
 16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2019 roku.
 17. Sprawozdanie merytoryczne Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim z realizowanych przez jednostkę działań w roku 2019.
 18. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sokołów Podlaski za rok 2019.
 19. Raport z monitoringu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski na lata 2016-2026 za rok 2019.
 20. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej.
 21. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej.
 22. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej.
 23. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie Sesji.