Ministerstwo Środowiska dofinansuje wapnowanie pól, odbiór folii i azbestu

foto: Ciągnik - traktor

Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Rolnictwa i rozwoju wsi przedstawiły programy priorytetowe dotyczące usuwania materiałów szkodliwych oraz ochrony gleb, które będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowane będą: wapnowanie pól, odbiór folii i azbestu.

Głównym założeniem programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej” jest  rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o rozwiązania pilotażowe. Początkowo program będzie realizowany w siedmiu gminach (Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo) na terenie powiatów północnego Mazowsza: ostrowskiego i ostrołęckiego.

Wsparcie w formie dotacji trafi do jednostek samorządu terytorialnego (JST), a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych. Budżet pilotażu wynosi obecnie 10 mln zł, ale w toku realizacji zostanie on dokładnie oszacowany i urealniony. Jak zapewnił szef resortu środowiska, po dokonaniu analizy pilotażu, program będzie niezwłocznie wdrażany na obszarze całego kraju.

Inna forma pomocy dla rolnictwa to „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Jego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Budżet określono nawet na 300 mln zł, w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2023. Program dedykowany jest wszystkim gospodarstwom rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem tych mniejszych. Dofinansowanie będzie uzależnione od areału poszczególnego gospodarstwa. Wsparcie w formie dotacji trafi – za pośrednictwem WFOŚiGW – do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą właściciele lub posiadacze gruntów rolnych.

Trzecia inicjatywa kierowana głównie na tereny wiejskie to „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jego zasadniczym celem jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Budżet programu wynosi 170 mln zł , a realizację zaplanowano na lata 2019-2023. Beneficjentem bezpośrednim tego programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a końcowym – gminy, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem WFOŚiGW.

Operatorem wspomnianych trzech nowych programów priorytetowych NFOŚiGW będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych WFOŚiGW www.wfosigw.pl