Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim”

Miasto Sokołów Podlaski ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI – Jakość życia, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

foto: Logo Fundusze Europejskie - logo 1

Konkurs na wybór partnerów prowadzony jest  zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17 zamieszczone są na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim”Przedmiotowy projekt dotyczy rewitalizacji (odnowy tkanki mieszkaniowej), w zakresie części wspólnych ośmiu kamienic, zlokalizowanych przy ulicy Długiej w Sokołowie Podlaskim.

Przy wyborze Partnera/ Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
  3. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z instytucją publiczną.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 03.07.2017r. do 24.07.2017 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór na Partnerów dla projektu Odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08- 300 Sokołów Podlaski

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, Wydział Funduszy, 25 781 75 63/61,  e-mail: j.celinski@sokolowpodl.pl

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu

Załącznik nr 2 oferta