Nagłówki

Informacja Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje i przypomina mieszkańcom miasta o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawa ta nakłada na:

  • właścicieli nieruchomości,
  • współwłaścicieli nieruchomości,
  • użytkowników nieruchomości,
  • jednostki organizacyjne i osoby posiadające w zarządzie lub użytkowaniu nieruchomości,
  • kierowników budów na terenie budów,
  • inne osoby władające nieruchomościami

obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Kto nie wykonuje wymienionych obowiązków podlega karze grzywny.