Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

Logo programu Karta Dużej Rodziny

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w których rodzic/rodzice lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, do ukończenia 25. roku życia gdy dziecko się uczy lub – w przypadku dzieci legitymizujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych.

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic/rodzice – przez którego/których rozumie się również rodzica/rodziców zastępczych lub osobę/osoby prowadzące rodzinny dzień dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczy się lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się.

Karta Dużej Rodziny potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony;
2) dziecku do 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego bądź akademickiego, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) dziecku – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczy się lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu i nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. W przypadku, gdy Karta zostanie zgubiona/skradziona – wydaje się jej duplikat.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na wniosek (dostępny poniżej oraz w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Interesanta – Kancelaria Ogólna).

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty:
1) w przypadku rodzica/małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły/szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku dzieci – przez które rozumie się także dzieci, nad którymi rodzic/rodzice sprawują rodzinną pieczę zastępczą oraz osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczą się lub legitymują się orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczą się – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub odpis aktu urodzenia (w przypadku dziecka).

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej ma obowiązek do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie.

W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest zobowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

Zapraszamy do składania wniosków.