Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

Szczegółowy zakres zadań, będących przedmiotem postępowania konkursowego określa treść ogłoszenia dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sokołowa Podlaskiego.
Burmistrz Miasta zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) do składania ofert na realizację zadań publicznych w przedmiotowym zakresie.
Termin składania ofert upływa z dniem 25 lutego 2014 r.