Przetarg na sprzedaż działki przy ul. Pogodnej

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr Ew. 3088/2 o pow. 1475m2, położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Pogodnej. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW SI1P/00000723/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Węgrowie Wydział Ksiąg Wieczystych w Sokołowie Podlaskim. Na przedmiotowy teren brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 89 000 zł+VAT.
Przetarg odbędzie się dnia 07.11.2013r. o godz.10.00 pokój Nr 134 (mała sala konferencyjna) w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21.
Zainteresowane osoby winny wpłacić wadium w wysokości 17 000 zł w gotówce, w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21, w terminie do dnia 04.11.2013r. do godz.15.00 lub na rachunek Miasta Sokołowa Podlaskiego Nr 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 w Banku PEKAO SA O/Sokołów Podlaski do dnia 04.11.2013r. /data wpływu pieniędzy na konto/, co jest warunkiem uczestniczenia w przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Sokołowa Podlaskiego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do wpłacenia przed zawarciem umowy notarialnej ceny sprzedaży nieruchomości oraz do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
Regulamin przetargu oraz bliższe informacje znajdują się w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 21 pokój 37 parter, tel.781 75 26.
Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.