XXII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 czerwca 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. nadania Statutu Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury w Sokołowie Podlaskim.
 7. Projekt uchwały RM w spr. nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.
 8. Projekt uchwały RM w spr. nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.
 9. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu systemowego „Aktywna indywidualizacja nauczania i wychowania w Sokołowie Podlaskim”, w ramach Priorytetu IX., Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2013
 12. Projekt uchwały RM w spr. zmiany. uchwały o wniesieniu aportu do Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 15. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 16. Informacja Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli.
 17. Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miejskiej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie Sesji.