Nagłówki

XVII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2012r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2012r.
 7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz warunków stosowania taryf.
 9. Projekt uchwały RM w spr. podziału Miasta Sokołów Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XV/97/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 września 2012r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Termomodernizacja Sokołowskiego Ośrodka Kultury” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – GIS realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 12. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołowa Podlaskiego w roku szkolnym 2011/2012.
 14. Przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Miejskiej.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.