X Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 listopada 2011r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2011.
 7. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 8. Projekt uchwały RM w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.
 9. Projekt uchwały RM w spr. obniżenia średniej ceny żyta.
 10. Projekt uchwały RM w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały ustalającej opłaty za niektóre świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz warunków stosowania taryf.
 13. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”.
 14. Projekt uchwały RM w spr. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
 15. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 16. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Sokołów Podlaski a Miastem Siedlce dotyczącego współfinansowania międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach.
 17. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.
 18. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Miejskiej.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie Sesji.