XLII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 czerwca 2010r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2010.
 7. Projekt uchwały RM w spr. procedury uchwalania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 8. Projekt uchwały RM w spr. przyznania nagród Rady Miejskiej.
 9. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Sokołów Podlaski.
 13. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 14. Przyjęcie protokołu XL Sesji Rady Miejskiej.
 15. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jacek Niemirski