Nagłówki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta Sokołów  Podlaski uprzejmie informuje i przypomina Mieszkańcom Miasta o obowiązkach wynikających z  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622/.

Ustawa ta nakłada na:

  • właścicieli nieruchomości
  • współwłaścicieli nieruchomości
  • użytkowników nieruchomości
  • jednostki organizacyjne i osoby posiadające w zarządzie lub użytkowaniu nieruchomości
  • kierowników budów na terenie budów
  • inne osoby władające nieruchomościami

obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

/-/ Burmistrz
Bogusław Karakula