XXXV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 20 czerwca 2005r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

9. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia realizowane przez Miasto w przedszkolach miejskich, wykraczające poza obowiązujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.

11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul.Kolejowej w Sokołowie Podlaskim.

12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul.Kolejowej w Sokołowie Podlaskim.

13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Sokołów Podlaski działki Nr 2787 i działki Nr 2807.

14. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XLVI/299/98 RM w Sokołowie Podl. z dnia 6 marca 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

15. Informacja nt. świadczeń, usług w zakresie opieki zdrowotnej na terenie Miasta.

16. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej.

17. Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

18. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Miejskiej

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie Sesji.