XXXII Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2005r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych,

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2005,

7. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w budżecie 2005 roku (budowa budynku socjalnego- piątego segmentu).

8. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w budżecie 2005 roku (konserwacja i czyszczenie cieków wodnych i stawów na terenie Miasta).

9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Sokołowa Podlskiego.

10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta (dot. OTW w Gródku n/Bugiem).

11. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta w 2004r.

1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.

3) Głosowanie nad projektem uchwały RM w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu.

13. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.

1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

14. Projekt uchwały RM w spr. absolutorium dla Burmistrza Miasta.

15. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

16. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nt. rynku pracy, stanu bezrobocia oraz sposobów jego łagodzenia na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.

18. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej.

19. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Miejskiej.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie Sesji.