XXXI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 21 marca 2005r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych,

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia rachunków dochodów własnych.

7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2005.

8. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

9. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. budowy kolektora sanitarnego w rejonie ulic Graniczna, Międzyrzecka i Długa).

10. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. budowy kolektora sanitarnego w rejonie ulic. Kosowskiej, Wesołej i Miłej).

11. Projekt uchwały RM w spr. uchylenia Uchwały Nr XXIX/178/2005 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

12. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XXVIII/173/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

13. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia Programu Rozwoju Lokalnego.

14. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

15. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia Programu Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości.

16. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.

17. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.

18. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

19. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skarg.

20. Informacja w spr. wyników analizy demografii Miasta w latach 2002-2004 dla celów utrzymania i funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli miejskich.

21.Informacja w spr. realizacji Uchwały Nr XXIV/161/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego (dot. OTW w Gródku n/Bugiem).

22. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej.

23. Sprawy różne.

24. Zamknięcie Sesji.