Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Po koniec ubiegłego roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu Miasta Sokołów Podlaski do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Dalej przedstawiamy informacje szczególnie ważne dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem z funduszy unijnych.

Wraz z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej, uruchomione zostaną środki w ramach funduszy strukturalnych, kierowane zarówno do samorządów terytorialnych, jak i przedsiębiorców. Zasadą dotacji udzielanych przez Komisję Europejską jest refundacja. Oznacza to konieczność wyłożenia przez przedsiębiorcę własnych środków w pełnej wysokości pokrywającej koszty projektu, realizowanego na podstawie umowy, a dopiero potem uzyskanie dofinansowania w określonej wysokości. A więc na etapie wniosku aplikacyjnego do funduszy unijnych trzeba wykazać środki własne lub ich montaż finansowy, np. kredyty, pożyczki w bankach, w wysokości odpowiadającej pełnej wartości inwestycji. Ponieważ wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie w stanie wykazać własnych środków w wysokości umożliwiającej sfinansowanie planowanego zadania, będzie zmuszone sięgnąć po kredyty. Banki wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, co stanowić może pewną barierę dostępności do kredytów. Poręczenia Funduszu dla tej grupy przedsiębiorców mają być szansą na rozwój, poprzez możliwość sięgnięcia po środki unijne.

Aktualnie Miasto Sokołów Podlaski jest pełnoprawnym członkiem Funduszu. W grudniu ubiegłego roku zostały objęte i opłacone udziały w Spółce, jaką jest Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Przedsiębiorcy z terenu Sokołowa Podlaskiego mogą już składać swoje wnioski o poręczenie kredytów.

W dniu 23 lutego br. Zgromadzenie Wspólników Funduszu ma przyjąć Wojewódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tego czasu mają być podpisane umowy z PKO BP, MBR, PBK PBH i kredyty w tych bankach mogą być poręczane. Nie oznacza to jednak, że poręczenia nie można uzyskać dla kredytu zaciąganego w innym banku. Różnica polega na tym, że warunki poręczenia w tym innym banku muszą być negocjowane każdorazowo. Trwa również procedura zawierania umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowymi Urzędami Pracy na terenie udziałowców. Jest to także szansa dla osób bezrobotnych, szczególnie absolwentów, którzy są zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności z pomocą pożyczki z Urzędu Pracy. Im także Fundusz może udzielić poręczenia.

Wszelkie informacje i druk wniosku są zamieszczone na stronie www.mfpk.mazovia.pl. Wszystkie sprawy są załatwiane w bankach, z którym podpisywana jest umowa kredytowa. Pomocy udziela również Urząd Miasta, pełniąc rolę pośredniczącą w załatwianiu tych spraw.

Tabela opłat za uzyskanie poręczenia jest także dostępna na stronie internetowej. Są o­ne symboliczne, ponieważ działalność Funduszu nie jest nastawiona na zysk. Są o­ne zróżnicowane w zależności od czasu poręczenia i wysokości. I tak : opłata stała za rozpatrzenie wniosku dla wnioskodawcy prowadzącego działalność na terenie gminy – udziałowca Funduszu wynosi – 20 zł., prowizja płacona jednorazowo z tytułu udzielonego poręczenia (też dla udziałowców) – 1,5 % z możliwością obniżenia przez Zarząd Funduszu np. do 0,1% dla poręczenia wartości 10 000 – 50 000 do 3 lat – tutaj zróżnicowania są znaczne, w zależności od wysokości i okresu udzielonego poręczenia.